ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.สมศักดิ์  ทองเนียม

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
E-mail : Somsaktongniam@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7825538

นายพิทยุตฆ์ กงกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
E-mail : E-mail : pittayud1@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1474381

นางสาวทิวา ยานไกล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
E-mail : rongthiwa@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 09 1768 2526

นางสุริศา ริมคีรี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
E-mail : xxxxx
เบอร์โทรศัพท์ : 082-4755385

นางวิภา สะอาด
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
E-mail : vipa_saard@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-3883597

นางสาวดรุณี ชวาลารัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
E-mail : plan.sec17@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-3887674

นายสุเมธ บรรเทาวงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
E-mail : director.sesa17@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-3886905

นางนวลนภา ณรงค์พัฒนกิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
E-mail : money_area17@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0861775

นางชิดชนก ไชยพงษ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
E-mail : chidchanok.ch@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1170911

นางสาวบงกช พูลเกษม
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
E-mail : E-mail : nokkratuo@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 082-4755385

นางจุฑาทิพ ค้าผล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
E-mail : pook07@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 039-314402 ต่อ 14

นายณัชรัณ ภู่ระหงษ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
E-mail : jo_purahong@windowslive.com
เบอร์โทรศัพท์ : 039-314402 ต่อ 13

นายก้องธรรม มิตรดำรงค์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
E-mail : ict-admin@sesa17.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 039-314402 ต่อ 12