วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ งาน /โครงการ กิจกรรมการดำเนินการ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
“บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ สู่ระดับมาตรฐานสากล”

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

  1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
  2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
  4. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SDGS)
  5. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL TECHNOLOGY) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0

ค่านิยมขององค์กร (Core Value)