งานเลขา ก.ต.ป.น.

การปฏิบัติงานนิเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

แบ่งเป็นสหวิทยาเขตดังนี้

จังหวัดจันทบุรี

1.สหวิทยาเขตทับทิม ที่ตั้ง : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ศน. เบญจวรรณ จี๊ดซัง
1.1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
1.2 โรงเรียนบางกะจะ
1.3 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
1.4 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง

 1. สหวิทยาเขตบุษราคัม ที่ตั้ง : โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ศน.นันทยา เศรษฐจิตต์
  2.1 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
  2.2 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
  2.3 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
  2.4 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร
  2.5 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะอุปถัมภ์”
 2. สหวิทยาเขตไพลิน ที่ตั้ง : โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” ศน. สายทิพย์ วสุธรกุล
  3.1 โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
  3.2 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม
  3.3 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
  3.4 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม
  3.5 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
 3. สหวิทยาเขตมรกต ที่ตั้ง : โรงเรียนศรียานุสรณ์ ศน. สดใส ดุลยา
  4.1 โรงเรียนศรียานุสรณ์
  4.2 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
  4.3 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
  4.4 โรงเรียนคลองพลูวิทยา
 4. สหวิทยาเขตสตาร์บุษ ที่ตั้ง : โรงเรียนสอยดาววิทยา ศน.ศิรินัคมน ศิริมณีวัฒน์
  5.1 โรงเรียนสอยดาววิทยา
  5.2 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
  5.3 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
  5.4 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
  5.5 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม

จังหวัดตราด

 1. สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ ที่ตั้ง : โรงเรียนตราษตระการคุณ ศน.พิมพ์จุฑา จั่นสังข์
  1.1 โรงเรียนตราษตระการคุณ
  1.2 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม
  1.3 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
  1.4 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม
  1.5 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร
  1.6 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม
 2. สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ ที่ตั้ง : โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม“จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” ศน.สุริศา ริมคีรี
  2.1 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”
  2.2 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
  2.3 โรงเรียนประณีตวิทยาคม
  2.4 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม
  2.5 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 3. สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ ที่ตั้ง :โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ศน.ชลกิตย์ วงศ์คช
  3.1 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
  3.2 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 3.3 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
  3.4 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
  3.5 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม
  1.สหวิทยาเขตทับทิม ศน. เบญจวรรณ
  2.สหวิทยาเขตบุษราคัม ศน. นันทยา
  3.สหวิทยาเขตไพลิน ศน. สายทิพย์ /
  4.สหวิทยาเขตมรกต ศน. สดใส /
  5.สหวิทยาเขตสตาร์บุษ ศน. ศิรินัคมน
  6.สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ ศน. พิมพ์จุฑา /ศน. นันทยา / ศน. ศิรินัคมน
  7.สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ ศน. พิมพ์จุฑา /ศน. นันทยา /ศน. สุริศา
  8.สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ ศน. พิมพ์จุฑา /ศน. ชลกิตย์ /ศน. นันทยา