คู่มือการปฎิบัติงานบุคลากร

กลุ่มอำนวยการ
นายสุเมธ บรรเทาวงษ์
นางสาวพรทิพย์ พึ่งฝั่ง
นายชัยสิทธิ เนรมิตร
นางสาวจริยา ทายศรี
นางสุนันทา จิตต์แก้ว
นายสุรสิทธิ รัตนนิกร
นางสาวกุลิสรา ทองศรี
กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวดรุณี ชวาลารัตน์
นางรื่นฤดี เกตุโชติ
นางสาวสุกัญญา ชาญพนา
นางสาวจรินทร์ทิพย์ ทองคำ
นางสาวโชติรส บัวเกษร
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสุริศา ริมคีรี
นางสาวเบญวรรณ จี๊ดซัง
นางสาวชลกิตย์ วงค์คช
นางสาวนันทยา เศรษฐจิตต์
นางสดใส ดุลยา
นางสาวศิรินัคมน ศิริมณีวัฒน์
นางอภิญญา สุวรรณทรัพย์
นางสุณิสา นิยมศิลป์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางวิภา สะอาด
นางสลักจิตต์ สิงขุดร
นายก้องธรรม มิตรดำรงค์
นางนิตย์รดี ใจอาษา
นายนริทธิ์ สุขอำไพจิตร
นางสมพร วงษ์ชัย
นางสาวกรรณิการ์ พลับพลี
นางสาวมณฑนา ไสยวรรณ
นางสาวธัญวรัตม์ ประเสริฐสังข์
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางนวลนภา ณรงค์พัฒนกิจ
นางนริศรา วิสพันธ์
นางวันทนีย์ เอี่ยมสอาด
นางสาวภาสุนัน ทองเกิด
นางสาวกัญจวลัย เอื้อฟื้อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ
นางสาวบงกช พูลเกษม
นางสาวปิยวรรณ เกิดเจริญ
นางสาวสุนันทา สถิตธำมรงค์
นายณรงค์ พิริยะกิตติการ
นางสาวณัฐรินีย์ มณีวรรณ์
นางสาวศิริพร สนเสริฐ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางจุฑาทิพย์ ค้าผล
กลุ่มกฎหมายและคดี
นายณัชรัณ ภู่ระหงษ์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายก้องธรรม มิตรดำรงค์
นายชัยสิทธิ เนรมิตร
นายคณิต ขลิรัมย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางชิดชนก ไชยพงษ์