ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

 
นายสุเมธ บรรเทาวงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
E-mail : director.sesa17@gmail.com
เบอร์โทร:
 
นางสาวพรทิพย์  พึ่งฝั่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
E-mail : pornthip_sk02@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-6905

นางสุนันทา  จิตต์แก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
E-mail : director.sesa17@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-6905

นางสาวจริยา   ทายศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail : director.sesa17@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-6905

นายสุรสิทธิ์   รัตนนิกร
พนักงานธุรการ ส4/หัวหน้า
E-mail : director.sesa17@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-6905

นายชัยสิทธิ เนรมิตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
E-mail : director.sesa17@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-6905

นายชาติชาย แสงสุวรรณ
พนักงานขับรถ
E-mail : director.sesa17@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-6905

นายวิทยา  สังขวัฒน์
พนักงานขับรถ
E-mail : director.sesa17@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-6905

นางจันทิมา  คงคางาม
พนักงานดูแลความสะอาด
E-mail : director.sesa17@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-6905

นางสาวกุลิสรา ทองศรี
พนักงานธุรการ
E-mail : director.sesa17@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-6905

 
นางวิภา สะอาด
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
E-mail : vipa_saard@hotmail.com
เบอร์โทร : 085-388-3597

นางสลักจิตต์ สิงขุดร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
E-mail : kunnok.269@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-3597

นางสมพร วงษ์ชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
E-mail : sompron7492@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-3597

นางสาวนิตย์รดี ใจอาษา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
E-mail : paochan2558@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-3597

นายนริทธิ์ สุขอำไพจิตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
E-mail : naritt77@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-3597

นางสาวกรรณิการ์ พลับพลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
E-mail : kaew_0909@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-3597
 
นางสาวมณฑนา ไสยวรรณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
E-mail : yyy.mo2498@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-3597

นางสาวธัญวรัตม์ ประเสริฐสังข์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
E-mail : nutak_thanwarat@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-3597

 
นางสาวดรุณี ชวาลารัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
E-mail : plan.sec17@gmail.com
เบอร์โทร : 085-388-7674

นางรื่นฤดี เกตุโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
E-mail : plan.sec17@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-7674

นางสาวสุกัญญา ชาญพนา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
E-mail : plan.sec17@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-7674

นางสาวจรินทร์ทิพย์ ทองคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
E-mail : plan.sec17@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-7674

นางสาวโชติรส บัวเกษร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
E-mail : plan.sec17@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-7674

 
นางสุริศา ริมคีรี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
E-mail : tai2tai2000@hotmail.com
เบอร์โทร:
 
นางสาวเบญจวรรณ จี๊ดชัง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : benjawan409@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-086-1478

นางสาวชลกิตย์ วงศ์คช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : kruchol@hotmaul.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-086-1478

นางสาวสายทิพย์ วสุธรกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : toom25576@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-086-1478

นางนันทยา เศรษฐจิตต์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
E-mail : poofakram@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-086-1478

นางสาวศิรินัคมน ศิริมณีวัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
E-mail : siri.jaseena@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-086-1478

นางสดใส ดุลยา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
E-mail : sodsai@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-086-1478

นางสาวสุณิสา นิยมศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
E-mail : nites17@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-086-1478

 
นางสาวบงกช พูลเกษม
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
E-mail : nokkatou@hotmail.co.th
เบอร์โทร : 082-475-5385
 
นางสาวปิยวรรณ เกิดเจริญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
E-mail : piyawan_1973@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 082-475-5385
 
นางสาวสุนันทา สถิตย์ธำมรงค์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
E-mail : sunanta.nj@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 082-475-5385
 
นายณรงค์ พิริยะกิตติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
E-mail : narong_den@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 082-475-5385
 
นางสาวศิริพร สนเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการ
E-mail : nuy_201234@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 082-475-5385
 

 
นางนวลนภา ณรงค์พัฒนกิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทร : 085-086-1775
นางสาวนริศรา วิสพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
E-mail : nariza1200@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-086-1775
นางสาววัทนีย์ เอี่ยมสอาด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
E-mail : wantaneenapat@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-086-1775
นางสาวภาสุนัน ทองเกิด
เจ้าพนักงานการเงิน
E-mail : piwsai@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-086-1775
นางสาวกัญจน์วลัย เอิ้อเฟื้อ
เจ้าพนักงานการเงิน
E-mail : somzii04@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-086-1775

 
นายก้องธรรม มิตรดำรงค์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
E-mail : ict-admin@sesa17.go.th
นายชัยสิทธิ เนรมิตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
E-mail : ict-admin@sesa17.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 039-314-402 ต่อ 12
นายคณิต ขลิรัมย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
E-mail : ict-admin@sesa17.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 039-314-402 ต่อ 12

 
นางจุฑาทิพ ค้าผล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลาการทางการศึกษา
เบอร์โทร : 039-314-402 ต่อ 14

 
นายณัชรัณ ภู่ระหงษ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี
เบอร์โทร : 039-314-402 ต่อ 13

 
นางชิดชนก ไชยพงษ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
E-mail : chidchanok.ch@hotmail.com
เบอร์โทร : 039-314-402 ต่อ 21