การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

361 Views

การวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ ทับซ้อน สามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted in ไม่มีหมวดหมู่.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *