สพม.17 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ชาวจันท์ ร่วมใจ พิฆายุงลาย ด้วย 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

178 Views

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ชาวจันท์ ร่วมใจ พิฆาคยุงลาย ด้วย 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค โดยท่านรองทิวา ยานไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นประธานนำบุคลากร โดยให้ทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในสำนักงานและรอบอาคาร รวมไปถึงบ้านพักอาศัยของตนเองด้วย

Posted in กิจกรรม สพม.17.