สพม.17 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

219 Views

สืบเนื่องจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓     (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ
๑. ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๓ ผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  บุคลากรตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ลูกจ้างในสำนักงาน รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน

Posted in กิจกรรม สพม.17.